Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 12. Marec 2019

Obnova gozdnogospodarskega načrta 2020-2029

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, vabi lastnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud pred pričetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote MEDVODE za ureditveno obdobje 2020 – 2029. Gozdnogospodarska enota Medvode zajema v celoti področje občine Vodice in skoraj v celoti področje občine Medvode. Natančna lega gozdnogospodarske enote Medvode skupaj s seznamom katastrskih občin, katere obsega, je prikazana v sedanjem gozdnogospodarskem načrtu za obdobje veljavnosti 2010 – 2019.