Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice o dogajanju v Smledniku

>>

Nedovoljena uporaba vode iz hidrantnega omrežja

03. julij 2017 / KS Smlednik

Posredujemo obvestilo glede nedovoljene uporabe vode iz hidrantnega omrežja, ki smo ga v teh dneh prejeli iz strani Občine Medvode.
Spoštovani,

v poletnih mesecih pozivamo občane k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve, saj je bilo v zadnjih dneh zaznano povečano število nedovoljenih odvzemov vode iz hidrantov. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, njihova izpraznitev pa povzroča tudi težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. V primeru nedovoljenih odvzemov na hidrantih obstaja nevarnost, da ostanemo brez pitne vode oziroma ta praviloma postane motna ali oporečna. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja je namreč kaznivo dejanje, početje pa bo prijavljeno pristojnim organom. Zaradi zagotavljanja požarne varnosti zaklepanje hidrantov ni dovoljeno.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode govori tudi o hidrantnem omrežju in hidrantih. Hidranti na javnem omrežju služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, zato morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe na stroške občine. Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov za porabljeno pitno vodo. Za takšen odvzem vode se sklene dogovor (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo). Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili odloka. Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje posameznik.

Vse občane zato pozivamo, da morebitne nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov prijavite s fotografijami oziroma ostalimi dokazljivimi informacijami na našo telefonsko številko 01 361 95 10 ali inspektor@medvode.si.


2416. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode, stran 6198.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 10. 6. 2014 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode


3. Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov

36. člen

Hidranti na javnem omrežju služijo za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, zato morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje izvajalec javne službe na stroške občine.
Odjem pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu je, razen za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, dopusten le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, ki vsebuje pogoje odjema pitne vode, način obračuna ter plačilo stroškov za porabljeno pitno vodo. Za takšen odvzem vode se sklene dogovor (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo), v katerem je določen tudi način plačila.

37. člen

Brez soglasja izvajalca javne službe se sme odvzemati pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih poveljstvo javne gasilske službe vsake tri mesece sporoča izvajalcu javne službe podatke o količini odvzete pitne vode iz hidrantov na javnem vodovodu.
Gasilska društva za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih gasilska društva obvestijo izvajalca javne službe.

38. člen

Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroške odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, nosi uporabnik.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri gašenju požarov in pri izvajanju drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.
Interni hidranti so del internega vodovoda objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim mestom. Vzdržuje jih uporabnik vode. Ob vsaki uporabi vode iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu javnega vodovoda, in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni količini vode.

IX. NADZOR

49. člen


Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska uprava Občine Medvode. Nadzor je lahko reden ali izreden. Izredni nadzor se izvede na podlagi zahteve uporabnikov.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, katerih kršitev je opredeljena kot prekršek, opravlja inšpektorat občine, kolikor zakon ne določa drugače.

X. DOLOČBE O SANKCIJAH

50. člen


Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. upravljavec javnega vodovoda, če ne zagotovi izvajanje določil tega odloka,
2. izvajalec del, ki pred začetkom del ne pridobi soglasja upravljavca javnega vodovoda, ter po zaključku na vodovodnem omrežju in napravah ne vzpostavi prvotnega stanja,
3. upravljavec zasebnega vodovoda, če ne zagotovi izvajanja določil tega odloka,
4. investitor, ki na vodovodnih napravah gradi, postavlja objekte ali nasipa material, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje ali če spreminja niveleto terena nad vodovodom brez soglasja upravljavca javnega vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 200 EUR se za prekršek iz tretje točke tega člena kaznuje posameznik.

51. člen

Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če
1. se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili 9. in 10. člena tega odloka;
2. ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega vodovoda in vodovodnega priključka z vodomernim mestom;
3. ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z določilom 31. člena tega odloka,
4. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
5. ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne vodovodne napeljave zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na omrežju,
6. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi vzdrževanja, obnove, odčitavanja ter pregleda ali zamenjave obračunskega vodomera,
7. izvajalcu javne službe ne zagotovi dostopa zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
8. ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo,
9. ne dovoli obnove vodovodnega priključka,
10. ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalcu javne službe,
11. ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrežja,
12. če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili drugega odstavka 36. člena tega odloka,
13. če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer brez soglasja upravljavca javnega vodovoda,
14. če ne vgradi obračunskega vodomera v skladu z določili tega odloka.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

Komentiraj novico

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?